Přírodní zajímavosti

Město Uherský Brod se nachází na pomezí dvou významných přírodních oblastí, tvořených jedinečnými přírodními společenstvy, díky kterým byly vyhlášeny za velkoplošná chráněná území - Bílé Karpaty a Prakšická vrchovina. Podstatná vymezená část pohoří Bílých Karpat nacházející se jihovýchodně od Uherského Brodu, byla v roce 1980 vyhlášena jako Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (CHKO BK) o výměře 715 km2. Biosférickou reservací UNESCO se stala v roce 1996.

Střední část CHKO BK se nazývá Moravské Kopanice. Její vzhled se vyznačuje střídáním zalesněných a bezlesích ploch s mozaikou sušších míst, mokřadů, křovin, nevelkých políček a lesů především bukových s příměsí dřevin jedle bělokorá, habr obecný, javor klen, jasan ztepilý.

Nejcharakterističtějším nelesním typem vegetace Bílých Karpat jsou květnaté orchidejové louky, které patří k druhově nejbohatším typům lučních porostů ve střední Evropě. Charakteristickou součástí luk a pastvin jsou velmi často také prameniště a luční mokřady. Lesy pokrývají téměř 45% plochy CHKO BK. Bylo zde vyhlášeno celkem 52 přírodních parků a rezervací.

Severně od Uherského Brodu se nachází Prakšická vrchovina na jejíž ploše byl v roce 1999 vyhlášen přírodní park o výměře 44,82 ha. Lesní porosty zde mají charakter teplomilných doubrav s velkým podílem habru. Jsou zde i četné staré, extenzivně využívané sady se vzácnými druhy rostlin a živočichů, především motýlů.

Jihozápadně od Uherského Brodu - na severním okraji Vlčnova byla na travnatých a křovinatých údolních svazích o výměře 7,25 ha vyhlášena přírodní rezervace Kovářův žleb s typickými květnatými loukami a extenzívně obhospodařovanými sady s teplomilnými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Na svahu jihovýchodně od Vlčnova byla vyhlášena přírodní rezervace Vlčnovský háj o výměře 29,86 ha.

Západně od Uherského Brodu - v katastrálním území Hradčovice byla vyhlášena přírodní rezervace Rovná hora o výměře 12,27 ha. Jedná se o významnou lokalitu vzácných druhů hmyzu a motýlů.

V katastrálním území Drslavice byla vyhlášena přírodní památka Terasy Vinohradné o výměře 7,33 ha. Bývalé sady, později pastviny na terasovém svahu. Teplomilná rostlinná společenstva s hojným výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin (hořec křížatý, čestec (rozrazil) vstavačovitý a živočichů (modrásek hořcový, okáč voňavkový). Tato lokalita patří mezi nejcennější oblasti s výskytem hmyzu na Uherskohradišťsku. Plocha je porostlá z velké části keři ptačího zobu obecného, plané trnky, svídy krvavé a hlohu. Na tomto území se rovněž nachází přírodní rezervace Vrchové - Chrástě o výměře 25,11 ha. Bývalé ovocné sady s teplomilnými, travinobylinnými společenstvy s výskytem vzácných druhů rostlin (válečka prapořitá, hořec křížatý,) a hmyzu, především motýlů (otakárek fenyklový, otakárek ovocný, modrásek hořcový. Z brouků se zde hojně vyskytuje roháč obecný, tesařík piluna, krasec třešňový).

Nezapomeňte navštívit

Akce

  • Predátoři
    18. 5. 2019 - 8. 9. 2019 • Uherský Brod, Muzeum Jana Amose Komenského
  • Ohlédnutí
    7. 6. 2019 - 31. 8. 2019 • Uherský Brod, Cafe Club

Webkamery

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem