Pašovice

Slovní popis polohy obce

Obec Pašovice se nachází ve Zlínském kraji v okrese Uherské Hradiště, 7 km od města Uherský Brod.

Stručná historie obce

První uvedení místního názvu se datuje v roce 1365. Obecní kronika Pašovic je vedena od roku 1790. Pašovice patří k vesnicím, které vznikaly v Pomoraví a v Poolšaví v době osídlování kraje slovanskými kmeny, které sem přicházely z východu a z oblastí severně od Karpat již někdy v polovině 1. tisíciletí. Usazovaly se na místech, kde již před nimi žili Keltové, jak dokazují četné archeologické vykopávky z doby před 2-3 tisíci lety a nalezené i v katastru Pašovic, například v trati Záhumní. První zápis v zemských deskách pochází z roku 1365 a je spojen se jménem Karla z Pašovic a samostatným statkem. Přehled držitelů obce Pašovice v 17. století je zakončen kupem ořechovského panství roku 1614 Marií Magdalénou ze Žerotína od Václava Kokorského z Kokor za 36 tisíc moravských zlatých. Pašovice roku 1652 koupil rod Kouniců, který již vlastnil několik poddanských obcí v okolí Uherského Brodu, např. Hradčovice, Šumice, Újezdec a další. V roce 1695 byl vydán nový Urbář (psaný německy), do kterého byly zařazeny již některé obce ořechovského panství, mezi nimi Pašovice. Tehdy se v Pašovicích uvádí nový seznam všech tři a třiceti usedlostí a nových jmen, doložen je panský dvůr, kovárna, hospoda a dům pro pastýře. Roku 1783 bylo nařízeno, aby ve všech místech s dostatečným počtem dětí byly zřízeny podobné triviální školy, jako byly dříve pouze u farních kostelů. V triviálních školách se učilo mimo náboženství jenom psaní, čtení a počty, školní docházka trvala od šesti do dvanácti let. Učitelé neměli zvláštní vzdělání, často to byli vysloužilí vojáci. Z Pašovic mohly děti docházet do farní školy ve Velkém Ořechově, z Prakšic do Uherského Brodu. Podle nového nařízení byly obce Pašovice a Prakšice nuceny, po “vyškolení” od farních škol, zřídit novou triviální školu pro obě obce v Prakšicích. Společným nákladem postavily obě obce školu, dům popisný číslo 65. Navštěvovaly ji povinně děti od šesti do dvanácti let a podle dochovaných zápisů měly Pašovice nejlepší docházku v celém Hradišťském kraji.

Nejvýznamnější památky

Kaple sv. Jana Sarkandra, místo pravidelných bohoslužeb, stojí u hřbitova. Kostel je v Prakšicích. Boží muka, v Pašovicích nazývaná od nepaměti kaplička, byla postavena kolem roku 1750. Bližší údaj o stavbě současné kulturní památky není znám. Poprvé je o ní zmínka v Pamětní knize Pašovic vedené od roku 1792.

Kultura a tradice

Na začátku května obec žije poutí ke kapli zasvěcené sv. Janu Sarkanderovi. Třetí neděli v říjnu se v Pašovicích slaví krojované hody s právem. Mezi další pravidelné kulturní akce patří masopustní průvod masek, košt slivovice, velikonoční pomlázka, oslava Dne matek a Dne dětí.

Přírodní zajímavosti

Katastr obce Pašovice se rozkládá v údolí po obou stranách potoka Holomňa a dál je převážně mírně kopcovitý. Obec je téměř ze všech stran obklopena zemědělskou půdou, lesní porosty se nacházejí v okrajových částech katastru. Obec Pašovice se nachází na okraji přírodního parku Prakšická vrchovina, na jehož území převažují louky, sady, pastviny a pole, z lesů dubohabřiny a teplomilné doubravy. Území je významné zejména výskytem řady teplomilných druhů živočichů. Přírodní rezervace Rovná hora, Vrchové-Chrástě a přírodní památka Terasy-Vinohradné jsou cenné výskytem chráněných druhů motýlů. Kromě modráská hořcového a tmavohnědého, ohniváčka černočerného, otakárka fenyklového a ovocného lze pozorovat řadu dalších vzácných živočichů. Za zmínku stojí také výskyt kriticky ohrožené kudlanky nábožné.

Možnosti trávení dovolené

Obcí prochází trasa Klubu českých turistů z Luhačovic do Uherského Hradiště. V obci se sedmi sty obyvateli je návštěvníkům k dispozici nákupní středisko, pohostinství a kavárna. Ze služeb určených pro motoristy je v přímo obci zřízen autoservis. Ke sportovním aktivitám slouží koupaliště, tenisový kurt a hřiště.

Služby v obci

Osobnosti

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem