Nedachlebice

Kultura a tradice

V měsíci únoru obec ožívá tradičním masopustním průvodem, po kterém následuje březnový košt slivovice, cyrilometodějská pouť a událost roku - svatomartinské hody.

Přírodní zajímavosti

Jižní část území Nedachlebic leží v přírodním parku Prakšická vrchovina, lokalitou mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na pravém břehu řeky Olšavy. Převažují v něm louky, sady, pastviny a pole, z lesů dubohabřiny a teplomilné doubravy. Území je významné zejména výskytem řady teplomilných druhů živočichů. Lesy zaujímají polovinu katastrálního území Nedachlebic.

Možnosti trávení dovolené

V Nedachlebicích je možnost letního koupání v rybníku Olšovec. Sportovcům slouží areál fotbalového hřiště. Výletní zahrada ve sportovním areálu obce bývá v letním období zázemím pro nejrůznější společenské akce.

Slovní popis polohy obce

Obec Nedachlebice leží 10 km severovýchodně od Uherského Hradiště v údolí Vizovických vrchů na severním okraji přírodního parku Prakšická vrchovina.

Stručná historie obce

První zmínka o obci je z roku 1209, kdy ji král Přemysl I. daroval olomoucké kapitule. Později za vlády Kuželů z Nedachlebic byla v osadě někdy ve 14. století vybudována tvrz. Majitelé se pak rychle střídali až do roku 1618, kdy Nedachlebice koupil Fridrich z Kounic a přičlenil je k uherskobrodskému panství. Obec kdysi prosperovala díky vinařství a také chovu ryb. V roce 1686 bylo na obecním katastru devět rybníků. Kdysi rozšířené vinařství připomíná stará pečeť se symbolem hroznu a ryby. Do konce 19. století vinohrady zcela vymizely, rybníky jsou po třech stoletích znovu obnovovány.V současné době žije v Nedachlebicích 803 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Obec získala v roce 1998 novou dominantu v podobě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Svatostánek z kararského mramoru byl původně pořízen v roce 1899 pro kapli v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Později zde byl nahrazen původním barokním svatostánkem a dílo kostelu daroval Mons. Jan Graubner. Sochy patronů obce sv. Cyrila a Metoděje daroval Mons. Josef Koukl, biskup litoměřický. K významným stavbám patří Dubovský mlýn s pálenicí. Za pozornost stojí také stará zástavba v části zvané Kozí řádek.

Služby v obci

Nezapomeňte navštívit

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem