Velké Hostěrádky

Poloha

Obec Velké Hostěrádky leží na podhůří Ždánického lesa asi 6 km severně od Klobouk u Brna.

Historie

Poloha vsi v potočním údolí ukazuje na starou slovanskou sídlení oblast. Ves se poprvé vyskytuje ve falzu zakládací listiny zábrdovského kláštera hlásící se k roku 1210, kdy byla spolu s dalším zbožím z majetku Lva z Klobouk věnována tomuto premonstrátskému klášteru. V té době však už ves dávno existovala, což dokládá i mladohradištní pohřebiště z trati Pod Lipinami. Nález denáru uherského krále Ondřeje, který vládl v letech 1046-1061 datuje toto pohřebiště do druhé půli 11. století. V polovině 14. století se po Hostěrádkách psala vladycká rodina. Za nejasných okolností se asi v první půli 17. století dostaly k panství ždánickému, neboť v r. 1643 je dědí v rámci celého statku po zemřelém Maxmiliánu z Lichtenštejna jeho bratr Gundakar. Zde byla spravována ves až do zániku patrimoniální správy v r. 1848.

Památky

Dominantou obce je kostel zasvěcený morovým patronům sv. Šebestiánu, Rochu a Rozálii, který byl postaven v roce 1789 na místě jeho předchůdce, který vyhořel. Protože v té době byla v důsledku josefinských reforem zrušena v Kloboukách kaple sv. Barbory, byl zdejší barokní oltář přenesen do nového hostěradského kostela.

Kulturní tradice

O "císařských hodech" konaných první neděli po 28. říjnu místní chasa udržuje staré lidové zvyky, při nichž jsou stárci a starky nastrojeni do slavnostního lidového kroje. Ve Velkých Hostěrádkách se dochovalo tradiční lidové umění ve formě lidových výšivek (šijí a vyšívají se zde původní chlapecké a dívčí kroje).

Služby v obci

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem