Přírodní park Prakšická vrchovina

Prakšice
významnost: 3
Přírodní park Prakšická vrchovina vyhlášený v roce 1999 na ploše téměř 4500 ha leží mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na pravém břehu řeky Olšavy. Jeho území zahrnuje i maloplošná zvláště chráněná území, přírodní rezervace Rovná hora a Vrchové-Chrástě a přírodní památku Terasy-Vinohradné.

Adresa

Přírodní park Prakšická vrchovina

Popis

Lesní porosty mají charakter teplomilných doubrav a dubohabřin. Četné jsou tu staré, extenzivně využívané sady a teplomilné louky a pastviny.

Území je cenné výskytem řady teplomilných druhů rostlin a živočichů. Bylo zde zjištěno 11 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů, 78 druhů ptáků, 28 druhů savců, celkem 121 druhů obratlovců, z toho 38 druhů zvláště chráněných a okolo 100 druhů vzácných bezobratlých živočichů, především motýlů. Vidět zde můžete mimo jiné modráska hořcového a tmavohnědého, ohniváčka černočárného a otakárka fenyklového a ovocného. Za zmínku stojí také výskyt kriticky ohrožené kudlanky nábožné, krasce třešňového, křižáka pruhovaného, slíďáka úhorního či pakudlanky jižní.

Ze vzácnějších rostlin zde roste např. hořec křížatý, hořeček brvitý, růže galská, černohlávek drápatý, len tenkolistý nebo mochna bílá.

V přírodním parku se chrání i charakteristický ráz krajiny s dochovanou typickou zástavbou, včetně památek a kultury zdejších obyvatel.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem