PR Rovná hora

Hradčovice
významnost: 2
Přírodní rezervaci Rovná hora tvoří členitá mozaika luk a pastvin na prudkých svazích kóty Rovná hora (351 m n. m.). Rezervace o výměře 12,27 ha byla vyhlášena v roce 1998.

Adresa

PR Rovná hora
Lhotka
687 33 Hradčovice

Typ

Chráněné území

Poloha

Rezervace leží v nadmořské výšce 250–340 m na prudkých svazích vrchu Rovná hora (351 m n. m.), 1,3 km severně od Lhotky. K území se dostanete ze severního konce obce Pašovice po zelené značce severovýchodním směrem, po 2 km se značka stáčí směrem západním a po 3,5 km na kótě Rovná hora sejdete k území jižně po 200 m.

Popis

Důvodem ochrany je krajinářsky hodnotné území s výskytem vzácných druhů hmyzu, zejména motýlů. Geologickým podkladem jsou vápnité jílovce a pískovce překryté spraší. Vegetaci tvoří zbytky společenstev teplomilných luk s ožankou kalamandrou, bílojetelem bylinným, hořcem brvitým, růží galskou, hlaváčem žlutavým, omanem vrbolistým.

Z živočichů se vyskytuje řada ohrožených druhů motýlů, např. modrásci hnědoskvrnný, podobný, jetelový, bělopásný a vičencový, otakárci fenyklový a ovocný, soumračník černohnědý, okáči voňavkový a metlicový. Z dalších vzácných bezobratlých pak kudlanka nábožná a křižák pruhovaný. Z ptáků ohrožený chřástal polní.

Další informace

Nejvhodnější období k návštěvě je květen a červen, kdy lze pozorovat většinu ze jmenovaných druhů.
Plocha rezervace byla v minulosti využívána jako jednosečná louka, pastvina a sad. Během kolektivizace byly pozemky sceleny a větší část byla rekultivována vytrháním stromů a stržením drnu. Rekultivace se však nezdařila a vzhledem k obtížné přístupnosti bylo území opuštěno a bez jakékoliv péče. Postupně zarůstalo náletovými dřevinami. V posledních letech byly náletové dřeviny z větší části odstraněny a území je pravidelně koseno.
O rezervaci pečuje Zlínský kraj ve spolupráci s organizacemi ČSOP a Pozemkovým spolkem Naše příroda.

Územím je vedena naučná stezka.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem