PR Vrchové

Drslavice
významnost: 2
Přírodní rezervaci Vrchové, vyhlášenou v roce 1982 o výměře 25,11 ha, tvoří bývalé ovocné sady na jihozápadním svahu Lhotského kopce.

Typ

Chráněné území

Poloha

Přírodní rezervace se nachází 1,7 km severovýchodně od obce Drslavice, na jihozápadním svahu Lhotského kopce, v nadmořské výšce 200–330 m. Přístup k lokalitě je nejlepší ze silnice III. třídy z Uherského Brodu do Prakšic. Na jižním okraji obce odbočit u zemědělského družstva vlevo na zemědělskou účelovou komunikaci spojující Prakšice s Drslavicemi. Rezervaci uvidíte po 2 km vpravo, za prakšickým mlýnem, na druhém břehu potoka Holomňa, který překonáte na nedalekém mostku.

Popis

Předmětem ochrany jsou teplomilná travinobylinná společenstva s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. V sadech roste řada historických odrůd ovocných dřevin, mimo jiné i vzácný jeřáb oskeruše. Dominantní trávou podrostu je válečka prapořitá. Spolu s ní zde rostou hořec křížatý, len tenkolistý, rozrazil vstavačovitý a ožankovitý, ožanka kalamandra.

Území je významnou lokalitou ohrožených druhů teplomilného hmyzu, např. motýlů ohniváčka černočerného, modráska hořcového, žluťáska barvoměrného, hnědáska květelového, okáče voňavkového, otakárka fenyklového a ovocného. Z brouků se zde vyskytuje mimo jiné roháč obecný, tesařík piluna a krasec třešňový.

Další informace

Nejvhodnějším obdobím k návštěvě je květen a červen, kdy kvete většina rostlin a je možné pozorovat většinu druhů ohroženého hmyzu.
Území bylo v minulosti využíváno jako extenzivní sady. Vzhledem k dlouhodobé absenci hospodaření došlo k zarůstání keři, zejména hlohem a trnkou, které místy vytvářely souvislý porost. Postupně dochází k odstranění náletů a obnově lučních společenstev. Je plánována obnova a dosadba ovocných stromů původních krajových odrůd.
Údržbu rezervace zajišťuje Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s Pozemkovým spolkem a organizacemi ČSOP.
V blízkém okolí se vyskytují další dvě chráněná území – přírodní památka Terasy a přírodní rezervace Rovná hora. Lokalita je součástí přírodního parku Prakšická vrchovina.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem