Uhliska, přírodní památka

Doubravy
významnost: 2

Adresa

Uhliska, přírodní památka
Doubravy
Přírodní památku Uhliska (13 ha) tvoří mokřadní louky v nivě Černého potoka, který je někdy označovaný také jako Kaňovický, asi 1 km severovýchodně od obce Doubravy. Lokalita je cenná díky výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů na nivních mokřadních loukách. Díky své velikosti, členitosti terénu a pestrosti biotopů je území mimořádně hodnotné i po stránce krajinářské a estetické. Osou území je meandrující potok, k němu z obou stran přiléhají mokřady a podmáčené louky. Místy byly vyhloubeny tůňky a dřívější odvodňovací kanály jsou při svém ústí do potoka přehrazeny a několika dalšími hrázkami je v nich zadržována voda. Botanickým průzkumem na lokalitě bylo zjištěno 141 druhů vyšších rostlin, mezi nimi ze vstavačovitých prstnatec májový a prstnatec pleťový. Dále se vyskytuje např. pcháč potoční, suchopýr širolistý, mokřadní druhy ostřic a sítin, na sušších místech jetelovec chlumní, modřenec chocholatý aj. Na tomto území přírodní památky se vyskytuje přes 111 druhů brouků. Z motýlů jsou zde k vidění vzácné a mizející druhy mokřadů - modrásek bahenní a modrásek očkovaný, hojný je ohniváček černočárný. Čistá voda v potoce, systém přehrazených příkopů a tůně umožňují výskyt ohrožených druhů obojživelníků, ze kterých zde byli nalezeni mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek horský, skokan hnědý, skokan ostronosý, rosnička zelená, ropucha obecná a kuňka žlutobřichá. V potoce se vyskytuje také rak říční. Z plazů byla zjištěna ještěrka živorodá a užovka hladká. Z ptáků je pozoruhodný výskyt krutihlava obecného a ťuhýka obecného.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem