PR Kútky

Přírodní rezervaci o rozloze 66 ha tvoří území bělokarpatské louky uprostřed lesů 5 km jihovýchodně od Radějova. Jedná se o území s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Z význačných rostlin zde roste plevnatec lesostepní, srpovník karbincolistý, kosatec pestrý, k. sibiřský, k. trávovitý, hadí mord nachový, len žlutý, kozinec dánský, pryšec kosmatý, hořec hořepník, hadilka obecná, ze vstavačovitých tořič čmelákovitý, vstavač obecný, v. nachový, v. osmahlý, hlavinka horská, vemeník dvoulistý, pětiprstka žežulník pravá, prstnatec pleťový, prstnatec májový, kruštík bahenní, dále ostřice oddálená, o. ječmenovitá, štírovník úzkolistý a šáchor hnědý. Rezervace je hnízdištěm celé řady druhů ptáků, vázaných na luční biotop. Z motýlů se zde vyskytuje např. batolec červený, batolec duhový, bělopásek jednořadý a bělopásek dvouřadý a několik vzácných druhů píďalek. Z ostatního teplomilného hmyzu zde žije cikáda chlumní, kudlanka nábožná.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem