PR Horky

Milotice
významnost: 2
Travnaté a křovinaté svahy kopce Nákla asi 1,5 km jihozápadně od Milotic s bohatou populací hlaváčku jarního. Z důvodu výskytu hadince červeného byly Horky navrženy k zařazení mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Rostlinstvo a živočišstvo Horky Na mělčích půdách se vyskytuje stepní vegetace s kostřavou walliskou, kavylem tenkolistým, Ivanovým a vláskovitým. Vedle hlaváčku jarního a hadince červeného se zde vyskytuje i kozinec vičencovitý a dánský, divizna brunátná, zvonek sibiřský, hadí mord nachový a objeven byl i vstavač kukačka. Na místech s neuzavřenou vegetací byla zjištěna pampeliška pozdní, šater latnatý a oman oko Kristovo. Z dalších druhů stojí za zmínku čilimník řezeňský, vlnice chlupatá, sápa hliznatá, řepovník vytrvalý a česnek žlutý. Z teplomilných druhů motýlů vyniká žluťásek jižní, otakárek fenyklový, okáč zední, modrásek jetelový, z blanokřídlých pak drvodělka fialová, vosík francouzský, pačmelák vzácný a panenský. Plazy zastupuje ještěrka obecná a užovka hladká, z ptáků jsou významní strakapoud jižní, žluva hajní, bramboříček černohlavý, ťuhýk obecný, pěnice vlašská, koroptev polní a křepelka polní.

Adresa

Horky, přírodní rezervace
Milotice
Na jihozápad, asi 1,5 km od obce Milotice se nachází území se stepními a křovinatými svahy o výměře 15,5 ha. Na svazích se vyskytuje bohatá populace hlaváčku jarního, charakteristický je zde výskyt suchomilných druhů trav jako kavyl tenkolistý, kavyl Ivanův, kavyl vláskovitý, dále zde můžeme najít kozinec vinčencovitý, smil písečný, hadinec červený, mochnu bílou a další. Stepní vegetace je útočištěm mnoha druhů teplomilného hmyzu. Na slunných stráních se vyskytuje ještěrka obecná, z ptáků sem zalétá žluva hajní, bramborníček černohlavý a další. V okrajových porostech křovin je možno spatřit koroptve a křepelky. Lokalita byla v minulosti využívána jako louka a pastvina, v současné době se vyskytují na svazích staré ovocné dřeviny, které dožívají.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem